Welcome to Bible School For VietNamese | Truong Kinh Thanh
       Lượt truy cập: 53927           VIETNAMESE   

 

Trang chủ

Tin tức

Giới thiệu

Tuyển sinh

Học vụ

Thư viện

Văn phẩm

Dâng hiến

Đăng nhập

   ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

BIBLE SCHOOL FOR VIET NAM ( BSFVN)
TRƯỜNG KINH THÁNH CHO VIỆT NAM

Văn phòng liên lạc: 3210 SLEATER KINNEY RD. NE – OLYMPIA WA 98506.
Điện thoại: (360) 704-9252 - (360) 909-1301.
Email: truongkinhthanhchovn@gmail.com; bsfvn@yahoo.com
Website:  www.bsfvn.org  


  

  


 ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

BIBLE SCHOOL FOR VIET NAM ( BSFVN)
TRƯỜNG KINH THÁNH CHO VIỆT NAM

Văn phòng liên lạc: 3210 SLEATER KINNEY RD. NE – OLYMPIA WA 98506.
Điện thoại: (360) 704 - 9252; (360) 909-1301.
Email: truongkinhthanhchovn@gmail.com; bsfvn@yahoo.com
Website:  www.bsfvn.org 


   

                                         

 


 

 

Thông tin liên hệ:

BSFVN IT Support. America.

Webmaster: missingyouha@yahoo.com

BSFVN IT Support Worldwide.

Supervisor: vietnamforgod@gmail.com